KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego z siedzibą w (02-366) Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14, KRS: 0000089011 (dalej „Stowarzyszenie”). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@skauci-europy.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: (22) 822 32 29 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) w celu zapewnienia wstępu i uczestnictwa w Forum Młodych 2019 w Warszawie oraz w celu bieżącej komunikacji organizatorów wydarzenia z uczestnikami; – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
b) w celach statystycznych, badań naukowych lub historycznych i w celach archiwalnych, w celu informowania i promowania działalności Stowarzyszenia - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Stowarzyszenie innym podmiotom tzw. odbiorcom danych osobowych. Takimi odbiorcami mogą być np. biuro księgowo-rachunkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, instytucje i podmioty umożliwiające udział członków i uczestników Stowarzyszenia oraz wszystkich innych osób w Forum Młodych 2019.
4. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych, dane te zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób, że nie będzie możliwe powiązanie ich z żadną osobą. Stowarzyszenie rezerwuje sobie okres 6 miesięcy od momentu upływu okresu przetwarzania na przeprowadzenie czynności usunięcia lub anonimizacji danych. Czas ten jest niezbędny do potwierdzenia konieczności usunięcia danych osobowych, a także techniczne przygotowanie do przeprowadzenia tych czynności. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw można złożyć pisemnie przesyłając na adres siedziby administratora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@skauci-europy.pl.
7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania przez uczestników Forum Młodych 2019 wszelkich informacji związanych z wydarzeniem.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie.